Ändrade skatter vid årsskiftet

Den 1 januari 2021 träder en rad skatteförändringar i kraft. Här följer några exempel.

Rutavdraget utvidgas och taket för rutavdraget höjs

Rutavdraget utvidgas med fyra nya tjänster och taket för rutavdrag höjs till 75 000 kronor. De nya tjänsterna är tvätt och vård av kläder och hemtextilier vid tvättinrättning, en möbleringstjänst, en transporttjänst som avser bortforsling av bohag och annat lösöre från bostaden till försäljningsverksamhet som drivs i syfte att främja återanvändning samt en tjänst som avser enklare tillsyn av bostaden.

Skattereduktion för installation av grön teknik

Skattereduktion för installation av grön teknik ges med 15 procent av de debiterade arbets- och materialkostnaderna för installation av solceller och med 50 procent av de debiterade arbets- och materialkostnaderna för installation av lagring av egenproducerad elenergi och installation av laddningspunkt till elfordon. Skattereduktionen får uppgå till högst 50 000 kronor per beskattningsår.

Avskaffad schablonintäkt på uppskovsbelopp

Uppskovsräntan tas bort för att skjuta på beskattningen av bostadsvinsten. Både befintliga och framtida uppskov ska omfattas av de nya reglerna.

Skatten för personer över 65 år sänks ytterligare

Det förhöjda grundavdraget för personer över 65 år ändras så att den skillnad i beskattning mellan pension och löneinkomst som jobbskatteavdraget har medfört i princip tas bort. Det innebär att grundavdraget höjs för alla med inkomster mellan 213 000 och 1 418 000 kronor per år. För dem med inkomster över 1 423 000 kronor per år minskas det förhöjda grundavdraget. För personer med inkomster över 1 680 000 kronor ska någon förhöjning av grundavdraget inte göras.

Ändrad beräkning av förmånsvärdet för fri kost i särskilda fall

Det införs skattefrihet för förmån av kost i särskilda fall. Förändringen föranleds av de matgåvor som har lämnats till framför allt vårdanställda i samband med coronapandemin. Exempel från tidigare år är matgåvor som har lämnats till personer som arbetat med att släcka skogsbränder. Detta träder i kraft den 1 januari 2021 men tillämpas retroaktivt för förmåner som lämnats efter den 31 mars 2020.

Public service-avgiften sänks

Public service-avgiften sänks från 2,092 inkomstbasbelopp till 1,950 inkomstbasbelopp.
Det innebär att Public service-avgift ska betalas med 1 procent av den beskattningsbara förvärvsinkomsten upp till en inkomst som motsvarar 1,950 inkomstbasbelopp för beskattningsåret.

Förändrade skatteregler vid tillfälligt arbete i Sverige

Ändringen innebär att 183-dagarsregeln i lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta inte ska tillämpas när det är fråga om uthyrning av arbetskraft för arbete i Sverige. Det införs också en skyldighet för utbetalare som hör hemma i en annan stat och inte bedriver verksamhet från ett fast driftställe i Sverige att dels göra skatteavdrag från den ersättning som betalas ut för arbete i Sverige, dels lämna särskilda uppgifter till Skatteverket.

Ytterligare förändringar

  • Bestämmelserna om nedsättning av arbetsgivaravgifterna för den först anställda görs permanenta från årsskiftet.
  • Det blir utvidgad tidsgräns för expertskatt, skattelättnaden utvidgas från att gälla högst tre år till att gälla högst fem år.
  • Beräkningen av förmånsvärdet för fri kost ändras, kostförmån för en hel dag ska beräknas till ett belopp som motsvarar 0,52 procent av prisbasbeloppet.

Ändrade skatteregler vid arbete i Sverige från 2021

Från och med den 1 januari 2021 gäller nya regler för ersättning för arbete i Sverige. Det berör såväl dig som är anställd av en utländsk arbetsgivare som dig som driver ett företag i Sverige.

De nya reglerna berör framför allt tre olika grupper. Innebörden av reglerna finns beskrivna på respektive sida.

Motion och annan friskvård i olika former

Sammanfattning

Personalvårdsförmån i form av motion och annan friskvård kan lämnas genom att arbetsgivaren själv väljer och betalar för enklare motion och annan friskvård av mindre värde för sina anställda (naturaförmån) eller genom att erbjuda de anställda ett så kallat friskvårdsbidrag.

Med friskvårdsbidrag avses ett fastställt belopp som arbetsgivaren erbjuder anställda att använda för utgifter för motion och annan friskvård efter eget val. De anställda redovisar sina utgifter med kvitton till arbetsgivaren för godkännande.

För att ett friskvårdsbidrag ska utgöra en skattefri förmån krävs att samma belopp och villkor erbjuds hela personalen. Beloppet ska vara av mindre värde. Skatteverket anser att ett belopp på högst 5 000 kr inklusive mervärdesskatt per anställd och år utgör mindre värde. Om arbetsgivaren erbjuder ett friskvårdsbidrag som överstiger 5 000 kr ska de anställda som väljer att utnyttja ett bidrag överstigande 5 000 kr förmånsbeskattas för hela beloppet. Arbetsgivaren ska då även betala arbetsgivaravgifter på hela bidraget.

Friskvårdsbidraget kan endast användas för motions- och friskvårdsaktiviteter som är av enklare slag. En aktivitet som kostar mer än 1 000 kr inklusive mervärdesskatt för ett tillfälle uppfyller inte kraven för enklare slag och mindre värde. Om arbetsgivaren via friskvårdsbidraget betalar en sådan aktivitet är det en skattepliktig förmån.

Friskvård som utges i form av naturaförmån är skattefri om den är av enklare slag och mindre värde. Med hänsyn till att priserna varierar mellan olika orter och svårigheter att fastställa ett marknadsvärde för motionsanläggningar i anslutningen till arbetsplatsen är det inte lämpligt att tillämpa någon fastställd beloppsgräns för sådana naturaförmåner. I stället måste en bedömning göras i varje enskilt fall om värdet av att utnyttja en motionsanläggning eller någon annan naturaförmån kan anses vara av mindre värde och enklare slag. Om en arbetsgivare tillhandahåller flera motions- och friskvårdsförmåner som tillsammans kan anses överstiga mindre värde bör förmånerna anses skattepliktiga i sin helhet.